Polityka prywatności

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z procedurą zakupu lokalu w firmie RELLOM

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby zawarcia umowy zakupu lokalu jest RELLOM Jerzy Moller  ul.Wybickiego 32/85 31-302 Kraków, NIP 676 206 00 44

Jaki jest zakres przetwarzanych przez RELLOM moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności w trakcie nawiązania kontaktu potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Twojej osoby jako zainteresowanej naszą ofertą̨. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko,  adres zamieszkania, nr tel. Jeżeli wysyłasz wiadomość pocztą elektroniczną automatycznie otrzymujemy inf. o mailu.

Podczas procedury dokonania rezerwacji, a potem podpisania umowy przedwstępnej a w ostateczności umowy notarialnej sprzedaży lokalu Twoje dane zamieszczane są w Teczce Klienta oraz w wersji elektronicznej w folderach zawierających szablony podpisanych umów.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Ustalenie Twojej tożsamości do dokonania rezerwacji oraz przed podpisaniem umowy w szczególności  przed umową notarialną, przekazanie danych kancelarii notarialnej, celem sporządzenia aktu notarialnego oraz dokonania  wpisu do Ksiąg Wieczystych .

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do dokonania umowy sprzedaży.Realizujemy Twoje prawa jako naszego klienta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji  oraz odbioru dokumentów.

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu , czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie jej, , przypomnieć Ci o terminie podpisania umowy, poinformować o konieczności przygotowania brakujących dokumentów czy poinformować o możliwości odbioru przygotowanych dokumentów.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. faktury za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Zapewnienie Ci odpowiedniej obsługi , będącej odpowiedzią na Twoje potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania obsługi sprzedażowej  lub posprzedażowej  mamy obowiązek dotrzymać warunków zawartych w umowach  I przestrzegać terminów gwarancji I rękojmii a w tym czasie skutecznie usuwać przyczyny reklamacji. W tym celu udostępniamy Twoje dane podwykonawcom.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako Deweloper  dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako Kupującego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. dostawcom usług zaopatrujących RELLOM w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lokalu oraz zarządzanie 
tą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom mediów –MPEC, PKP Enegetyka, Tauron itp.),
  2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających RELLOM w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
  3. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twojej umowy.
  4. W uzasadnionych przypadkach podwyknawcom firmy RELLOM(np. W celu realizacji napraw w ramach rękojmi).

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

NIE

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy zgodnie z terminami zawartymi w Ustawie o rachunkowości.

Okres rękojmii trwa 5 lat. W tym czasie zachowujemy dane przekazane przez Ciebie, aby w uzasadnionych przypadkach udostępnić je podwykonawcom.

W przypadku, gdy dokonujesz rezerwacji lokalu, jednak do zawarcia umowy nie dochodzi, wówczas Twoje dane po okresie obowiązywania rezerwacji są usuwane.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako  Deweloper jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości Klienta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji  czy podpisania umowy sprzedaży lokalu. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową podpisania umowy, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia terminu umowy, lub szczegółów związanych z jej podpisaniem.

 Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec RELLOM sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez stronę internetową czy odwiedź nas w naszym biurze sprzedaży.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.